Mole se svi volonteri da aktivnostima tijekom akcije u čim manjoj mjeri utječu na eksustave, floru i faunu. Budite svjesni i obratite pozornost, pripazite na biljke i ne uznemiravajte životinje u njihovim staništima (na travnjacima, obalama rijeka i potoka, u šumama, na stijenama, itd.).